Business

/Business

Business

By |2019-03-01T03:27:08+00:00October 29th, 2018|

การทำธุรกิจต้องมีการจัดการที่ดี ต้องรู้ว่าลูกค้าเราคือใคร ต้องการอะไร อยู่ที่ไหน หาให้เจอ ต้องมีการสำรองรายรับเพื่อจะจ่ายในวันข้างหน้า และต้องทำเงินให้งอกเงยโดยการนำไปลงทุน ต้องลงทุนในกิจการที่ดี ผู้บริหารโปร่งใสตรวจสอบได้ กำไรเติบโตต่อเนื่อง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองไปยังอนาคตข้างหน้า และวางแผนสิ่งที่ต้องทำในปัจจุบันให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต สินค้าก็ต้องเป็นอะไรที่ใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน แม้เศรษฐกิจย่ำแย่ก็ยังขายได้ แต่ถ้า Brand แข็งแกร่งจะเป็นสินค้า Luxury อันนี้ก็ถือว่าลงทุนได้ [...]