กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์

ราคา NAV ปัจจุบันอยู่ที่ 10.6053 บาท เพิ่งประกาศ XD ไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 62

สังเกตุได้ว่าจะประกาศ XD ทุกเดือน 2/5/8/11 นั่นคือ ก.พ. พ.ค. ส.ค. พ.ย.

ถ้าต้องการสะสมพอร์ตแนะนำให้ซื้อหลังวัน XD เพราะราคา NAV จะตกลงมา

จากการปันผล

12 เดือนที่ผ่านมา กองทุน K-PROP มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 11.63% และจ่ายปันผลไปแล้วรวม 3 ครั้ง (ที่มา Bloomberg: ณ วันที่ 4 มี.ค. 62)

กองทุน K-PROP ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 4.63% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 4.27% (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 62)

 

ส่วนภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ มองว่า REIT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลักจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณผ่อนคลายการขึ้นดอกเบี้ยและการปรับลดงบดุล ทั้งนี้ สินทรัพย์ประเภทนี้ยังให้ผลตอบแทนที่ดีและผันผวนน้อยกว่าหุ้น จึงเหมาะสมสำหรับการลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำในภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยยังมีมุมมองบวกต่อการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่งอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ 5-6% ซึ่งสูงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม

** กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก **

สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือลงทุนผ่าน K-My Funds หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

Reference 1 : https://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundProfile-KAsset-FOF-K%20PROP

Reference 2 : https://www.kasikornasset.com/th/news/Pages/LTF-KPROP-Dividend.aspx

#YieldInvestor