ชีวิตต้องมีการวางแผน จริงอยู่ที่เมื่อเราวางแผนแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่ตรงตามแผนทั้งหมด

แต่มีดีกว่าไม่มี เพราะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงไหน ต้องทำอะไรบ้างให้ไปถึงเป้าหมายนั้น

เรามักใช้หลัก SMART

  1. Specific : ระบุชัดเจนว่าต้องการอะไร
  2. Measurable : วัดผลได้
  3. Attainable : ทำได้จริง
  4. Relevant : เป้าหมายย่อยควรสัมพันธ์กับเป้าหมายใหญ่
  5. Time – Limited : มีกำหนดระยะเวลา

แต่หากเมื่อวางแผนแล้วไม่ตรงตามที่ตั้งไว้ ควรปรับเปลี่ยนแผน และเริ่มต้นวางแผนใหม่อีกครั้ง

เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

#YieldInvestor

 

Credit Picture: https://www.pexels.com/photo/person-writing-on-white-book-1043514/